Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e và tính chất các nguyên tố

Bài 1 (53).

a. Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm?

b. Thế nào là chu kì? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

            Hướng dẫn giải

a. Để xếp các nguyên tố thành chu kì người ta dựa vào số lớp electron. Để xếp các nguyên tố thành nhóm người ta dựa vào số electron hóa trị.

b. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Bảng tuần hoàn có 3 chu kì nhỏ, 4 chu kì lớn:

Xem tiếp...

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 1 (51). Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng:

A. X thuộc nhóm VA                                     B. A, M thuộc nhóm IIA

C. M thuộc nhóm IIB                                     D. Q thuộc nhóm IA

            Hướng dẫn giải

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

A. X thuộc nhóm VA: Sai vì cấu hình e của X có dạng 1s22s22p2, X thuộc nhóm IVA.

Xem tiếp...

Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố hóa học

Bài 1 (41). Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:

            A. Số electron như nhau

B. Số lớp electron như nhau

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

            D. Cùng số electron s hay p

Chọn đáp án đúng.

            Hướng dẫn giải

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:

Xem tiếp...

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa . Định luật tuần hoàn.

Bài 1 (47). Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố:

            A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân  

B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

            C. Giảm theo chiều tăng dần của tính phi kim

            D. B và C đều đúng

Chọn đáp án đúng nhất.

            Hướng dẫn giải

Xem tiếp...

Bài 7: Bangt tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 1 (35). Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

            A. 3                             B. 5                             C. 6                             D. 7

Chọn đáp số đúng.

            Hướng dẫn giải

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

            C. 6

Bài 2 (35). Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

            A. 3 và 3                     B. 3 và 4                      4 và 4                          D. 4 và 3

Chọn đáp số đúng

Xem tiếp...