Chuyên đề 6. Lý thuyết về phản ứng hóa học

Cân bằng hóa học

      Trong đời sống và sản xuất, có những phản ứng hóa học chỉ xảy ra được theo 1 chiều nhất định nhưng cũng có những phản ứng có thể xảy ra được theo 2 chiều trái ngược nhau. Đó là những phản ứng thuận nghịch. Dạng bài tập thường gặp nhất đối với các phản ứng thuận nghịch là bài tập chuyển dịch cân bằng:

1. Một số khái niệm

- Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch trong cùng điều kiện.

- Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

Cân bằng hóa học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

Xem tiếp...

Tốc độ phản ứng hóa học

      Nghiên cứu và nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. 

1. Khái niệm và biểu thức tính

- Tốc độ phản ứng hóa học là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của phản ứng và được xác định bằng độ biến thiên nồng độ của chất trong một đơn vị thời gian.

Tốc độ phản ứng

- Các biểu thức tính tốc độ của phản ứng:

Xem tiếp...