Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Lập công thức phân tử chất hữu cơ

I. LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT

1. Nguyên tắc     

     Lập công thức đơn giản nhất cho chất hữu cơ CxHyOz là tìm tỉ lệ nguyên tối giản x : y : z.

2. Các phương pháp

a. Dựa vào % khối lượng

x : y : z = %mC/12 : %mH/1 : %mO/16

Xem tiếp...

Đại cương về hoá học hữu cơ

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

- Hợp chất hữu cơ là các hợp chất của C trừ oxit của C, muối cacbua, muối cacbonat, muối xianua.

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của Cacbon

- Hoá học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỨU CƠ

- Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa C, hay có H thường gặp O ngoài ra còn có halogen, N, P...

- Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

Xem tiếp...