Đề minh họa số 01 chuẩn cấu trúc 2020

Xem và tải đề thi số 01 chi tiết tại đây.

 

ĐỀ MINH HỌA

CHUẨN CẤU TRÚC NĂM 2020

ĐỀ SỐ 01

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; O = 16; S = 32; F = 19; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; N = 14; P = 31; C = 12; Si = 28; Li = 7; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Sr = 88; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Pb = 207; Ag = 108.

 

Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

   A. Al(OH)3.                       B. Al2(SO4)3.                      C. Al(NO3)3.                      D. NaAlO2.

Câu 2: Công thức cấu tạo của hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là

   A. tristearin.                       B. trilinolein.                      C. tripanmitin.                   D. triolein.

Câu 3: Cho dung dịch Fe(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

   A. xanh thẫm.                    B. trắng.                             C. trắng xanh.                    D. nâu đỏ.

Câu 4: Ở điều kiện thích hợp, amino axit tác dụng với chất nào sau đây tạo thành muối amoni?

   A. HCl.                              B. CH3OH.                         C. KOH.                            D. NaOH.

Câu 5: Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là

   A. CaCO3.                          B. CaSO3.                          C. Ca(HCO3)2.                   D. CaCl2.

Câu 6: Ở nhiệt độ cao, khí CO không khử được oxit nào sau đây?

   A. Al2O3.                           B. CuO.                             C. PbO.                             D. Fe2O3.

Câu 7: Khi đepolime hóa polistiren ta được monome nào sau đây?

   A. CH2=CH2.                                                               B. CH2=CH−CH=CH2.

   C. CH3−CH=CH2.                                                        D. C6H5−CH=CH2.

Câu 8: Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây?

   A. Fe.                                 B. Ag.                                C. BaCl2.                           D. NaOH.

Câu 9: Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào sau đây?

   A. SO2.                              B. CO2.                              C. H2S.                              D. H2.

Câu 10: X là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, rất ít tan trong nước, rất bền với nhiệt và rất độc. Chất X là

   A. N2.                                B. CO2.                              C. CO.                               D. NH3.

Câu 11: Quặng hematit có công thức là

   A. Fe3O4.                           B. FeCO3.                          C. FeS2.                             D. Fe2O3.

Câu 12: Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng vĩnh cửu?

   A. Na2CO3.                        B. NaOH.                           C. Ca(OH)2.                       D. HCl.

Câu 13: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

   A. Mg2+.                             B. Fe3+.                              C. Na+.                              D. Cu2+.

Câu 14: Saccarozơ thuộc loại

   A. đa chức.                                                                  B. đisaccarit.

   C. polisaccarit.                                                             D. monosaccarit.

Câu 15: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là

   A. 180.                              B. 225.                               C. 112,5.                           D. 120.

Câu 16: Nung 13,44 gam Fe với khí clo dư. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng sản phẩm thu được là 29,25 gam. Hiệu suất của phản ứng là

   A. 80%.                             B. 90,8%.                          C. 75%.                             D. 96,8%.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Công thức của X là

   A. HCOOCH3.                                                             B. HCOOC2H5.

   C. CH3COOC2H5.                                                        D. CH3COOCH3.

Câu 18: Cho các chất: Cl2, Cu, HCl, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2

   A. 4.                                  B. 1.                                   C. 2.                                  D. 3.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?

   A. Kim loại Na khử được ion  trong dung dịch muối.

   B. Cho lượng nhỏ Ca vào dung dịch NaHCO3, thu được kết tủa trắng.

   C. Một vật bằng gang (hợp kim Fe-C) để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa.

   D. Dung dịch NaOH tác dụng với lượng dư khí CO2 tạo thành muối axit.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?

   A. Tính bazơ của NH3 yếu hơn tính bazơ của metylamin.

   B. Hợp chất H2NCH2CONHCH2CH2COOH là đipeptit.

   C. Tetrapeptit mạch hở có chứa 3 liên kết peptit.

   D. Muối mononatri của axit glutamic được sử dụng sản xuất mì chính.

Câu 21: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2

   A. 4                                   B. 3                                    C. 2                                   D. 1

Câu 22: Đun nóng 14,6 gam Gly-Ala với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

   A. 18,6.                             B. 16,8.                              C. 20,8.                             D. 22,6.

Câu 23: Thủy phân đisaccarit X, thu được 2 monosaccarit Y, Z. Oxi hóa Y hoặc Z bằng dung dịch AgNO3/NH3, thu được chất hữu cơ T. Hai chất Y, Z lần lượt là:

   A. glucozơ và fructozơ.                                                B. saccarozơ và glucozơ.

   C. glucozơ và tinh bột.                                                 D. saccarozơ và amoni gluconat.

Câu 24: Hòa tan m gam Al trong dung dịch HNO3 dư, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) duy nhất. Giá trị của m là

   A. 1,35.                             B. 4,05.                              C. 8,1.                               D. 2,7.

Câu 25: Cho từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch HCl aM vào 100 ml dung dịch Na2CO3 1M, thấy thoát ra 1,344 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là

   A. 1,6.                               B. 0,6.                                C. 1,2.                               D. 0,8.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng?

   A. Poli(vinyl clorua) hay PVC dùng sản xuất chất dẻo.

   B. Polistiren (PS) dùng để sản xuất chất dẻo.

   C. Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.

   D. Xenlulozơ axetat dùng để sản xuất thuốc súng không khói.

Câu 27: Nhỏ nước brom vào dung dịch chất X, thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Mặt khác, nếu cho một mẩu natri vào ống nghiệm chứa X nóng chảy thì thu được khí Y cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. Chất X là

   A. phenol.                                                                   B. ancol etylic.

   C. anilin.                                                                     D. anđehit axetic.

Câu 28: Phương trình H+ + OH- H2O là phương trình ion thu gọn của phản ứng có phương trình sau:

   A. NaOH + HCl  NaCl + H2O.

   B. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl.

   C. 3HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3H2O.

   D. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O.

Câu 29: Tiến hành thí nghiệm phản ứng của glucozơ với Cu(OH)2 theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 5 giọt dung dịch CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%.

Bước 2: Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch, giữ lại kết tủa.

Bước 3: Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 10% vào ống nghiệm, lắc nhẹ.

Cho các nhận định sau:

(a) Sau bước 1, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh.

(b) Thí nghiệm trên chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm OH liền kề.

(c) Ở thí nghiệm trên, nếu thay glucozơ bằng xenlulozơ thì thu được kết quả tương tự.

(d) Ở thí nghiệm trên, nếu thay muối CuSO4 bằng muối FeSO4 thì thu được kết quả tương tự.

(e) Ở bước 3, kết tủa bị hòa tan, dung dịch chuyển sang màu xanh tím do tạo thành phức đồng glucozơ.

Số nhận định đúng là

   A. 2.                                  B. 4.                                   C. 3.                                  D. 5.

Câu 30: Thủy phân m gam hỗn hợp E gồm các chất béo, thu được glixerol và hỗn hợp Y gồm C17H35COONa, C17H33COONa, C15H31COONa có tỉ lệ mol lần lượt là 5 : 2 : 2. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 2,27 mol O2 thu được CO2, H2O và Na2CO3. Giá trị của m là

   A. 26,1.                             B. 53,2.                              C. 57,2.                             D. 42,6.

Câu 31: X, Y, Z là ba hiđrocacbon mạch hở (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Cho 11,7 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (có cùng số mol) tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

   A. 0,9.                               B. 0,8.                                C. 0,675.                           D. 1,2.

Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe và C có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho x gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 29,12 lít khí (đktc). Oxi hóa lượng C trong m gam X rồi dẫn sản phẩm khí thu được vào 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, thu được y gam chất tan. Giá trị của y là

   A. 19,5.                             B. 19,4.                              C. 20,3.                             D. 21,2.

Câu 33: Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(b) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra.

(d) Dung dịch lysin, axit glutamic đều làm quỳ tím chuyển màu xanh.

(e) Cao su buna-N, buna-S đều thuộc loại cao su thiên nhiên.

Số phát biểu đúng là

   A. 5.                                  B. 4.                                   C. 3.                                  D. 2.

Câu 34: Cho a mol Na và b mol Ba vào 200 ml dung dịch BaCl2 0,3M, thu được dung dịch X. Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

 

Giá trị của a là

   A. 0,24.                             B. 0,06.                              C. 0,12.                             D. 0,18.

Câu 35: X là hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C6H8O4. Cho các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol phản ứng):

(1) X + 2NaOH ® Z + T + H2O

            (2) T + H2 ® T1

            (3) 2Z + H2SO4 ® 2Z1 + Na2SO4

Biết Z1 và T1 có cùng số nguyên tử cacbon; Z1 là hợp chất hữu cơ đơn chức. Nhận định nào sau đây đúng?

   A. Nung Z với hỗn hợp vôi tôi xút thu được ankan đơn giản nhất.

   B. T là hợp chất hữu cơ no, đơn chức.

   C. Tổng số nguyên tử trong T1 bằng 12.

   D. X không có đồng phân hình học.

Câu 36: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH dư.

(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 dư.

(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

   A. 3.                                  B. 2.                                   C. 5.                                  D. 4.

Câu 37: X là este đơn chức; Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,52. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M, thu được một muối duy nhất và hỗn hợp F chứa 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam. Số nguyên tử H (hiđro) có trong este Y là

   A. 12.                                B. 14.                                 C. 8.                                  D. 10.

Câu 38: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Thể tích khí thu được trong quá trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời gian điện phân như sau:

Thời gian điện phân

t giây

2t giây

3t giây

Thể tích khí đo ở đktc

1,344 lít

2,464 lít

4,032 lít

Giá trị của a là

   A. 0,14 mol.                       B. 0,15 mol.                       C. 0,13 mol.                      D. 0,12 mol.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 6,75 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 8,904 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 4,95 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch chứa NaOH (vừa đủ), thu được 2 ancol (no, đồng đẳng liên tiếp) và hai muối X, Y có cùng số C (MX > MY và nX < nY). Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên cần vừa đủ 0,18 mol O2. Tổng số nguyên tử trong phân tử Y là

   A. 15.                                B. 9.                                   C. 7.                                  D. 11.

Câu 40: Cho 48,05 gam hỗn hợp E gồm chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+1O4N) và este hai chức Y (C4H6O4) (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4) tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp ba muối khan (đều có cùng số cacbon trong phân tử, trong đó có hai muối của axit cacboxylic). Giá trị của m là

   A. 64,18.                           B. 46,29.                            C. 55,73.                           D. 53,65.

----------- HẾT ----------

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 16

Tuần này, các em sẽ tiếp tục thử sức với đề thi thử số 16. Đây sẽ là bộ đề cuối cùng mà hochoaonline.net sưu tầm và biên soạn để các em thử sức trong kì thi THPT quốc gia năm 2015. Bấm vào đây để tải đề về! Hi vọng các em sẽ hoàn thành tốt đề thi này!

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 15

Đây là đề thi của tuần mới - Đề số 15. Các em bấm vào đây để tải về làm. Chúc các em đạt kết quả cao với đề thi của tuần này!

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 14

Tuần này, các em sẽ tiếp tục thử sức với đề thi thử số 14. Bấm vào đây để tải đề về!

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 13

Tuần này, các em sẽ được thử sức với đề thi thử số 13. Tham khảo đề thi và bấm vào đây để tài về làm nhé:

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 12

Tuần này, Hochoaonline.net tiếp tục giới thiệu đề thi thử số 12. Các em tham khảo đề thi và bấm vào đây để tài về làm nhé:

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 11

Tuần này, Hochoaonline.net giới thiệu đề thi thử số 11. Các em tham khảo đề thi và bấm vào đây để tài về làm nhé:

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hoá năm 2015 - Đề số 10

Tuần này, Hochoaonline.net giới thiệu đề thi thử số 10. Các em tham khảo đề thi và bấm vào đây để tài về làm nhé:

Xem tiếp...

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 09

Hochoaonline.net giới thiệu đến các em đề thi thử số 09. Mời các em cùng thử sức bằng cách bấm vào đây để tải về, căn thời gian và làm bài:

Xem tiếp...