Bài 7: Bangt tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 1 (35). Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

            A. 3                             B. 5                             C. 6                             D. 7

Chọn đáp số đúng.

            Hướng dẫn giải

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

            C. 6

Bài 2 (35). Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

            A. 3 và 3                     B. 3 và 4                      4 và 4                          D. 4 và 3

Chọn đáp số đúng

 

            Hướng dẫn giải

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

            B. 3 và 4

Bài 3 (35). Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

            A. 8 và 18                   B. 18 và 8                    C. 8 và 8                      D. 18 và 18

Chọn đáp số đúng.

            Hướng dẫn giải

Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 tương ứng là:

            A. 8 và 18

Bài 4 (35). Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp dựa theo các nguyên tắc nào?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

            D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án đúng nhất.

            Hướng dẫn giải

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp dựa theo các nguyên tắc:

- Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sếp thành 1 hàng.

- Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

® Đáp án D.

Bài 5 (35). Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì. Số thứ tự chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm.

            Hướng dẫn giải

Tìm câu sai:

A. Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm: Đúng.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần: Đúng.

C. Bảng tuần hoàn gồm 7 chu kì. Số thứ tự chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử: Sai (số thứ tự chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử).

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B: Đúng.

Bài 6 (35). Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

            Hướng dẫn giải

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

- Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sếp thành 1 hàng.

- Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

Bài 7 (35).

a. Nhóm nguyên tố là gì?

b. Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột?

c. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?

d. Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?

e. Những nhóm nào chứa nguyên tố s? Những nhóm nào chứa nguyên tố p? Những nhóm nào chứa nguyên tố d?

            Hướng dẫn giải

a. Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành 1 cột.

b. Bảng tuần hoàn các nguyên tố có 18 cột.

c. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.

d. Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm B. Mỗi nhóm B là một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột ® các nhóm B gồm 10 cột.

e. Nhóm IA và IIA chứa nguyên tố s. Nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA chứa nguyên tố p. Các nhóm B chứa nguyên tố d.

Bài 8 (35). Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố trong nhóm?

            Hướng dẫn giải

Số thứ tự của nhóm A bằng số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.

Bài 9 (35). Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne?

            Hướng dẫn giải

Xác định số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

- Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne đều thuộc nhóm A.

- Với các nguyên tố nhóm A, số electron hóa trị = số electron lớp ngoài cùng = số thứ tự của nhóm nên:

            + Li: Nhóm IA có 1 electron lớp ngoài cùng

            + Be: Nhóm IIA có 2 electron lớp ngoài cùng

            + B: Nhóm IIIA có 3 electron lớp ngoài cùng

            + C: Nhóm IVA có 4 electron lớp ngoài cùng

            + N: Nhóm VA có 5 electron lớp ngoài cùng

            + O: Nhóm VIA có 6 electron lớp ngoài cùng

            + F: Nhóm VIIA có 7 electron lớp ngoài cùng

            + Ne: Nhóm VIIIA có 8 electron lớp ngoài cùng