Đề thi chọn HSG THPT Chuyên Duyên hải Bắc Bộ lần thứ

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN

DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ NHẤT

MÔN THI: HÓA HỌC 10

Ngày thi: 03/05/2008

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (4,0 điểm)

1. Tổng số proton, notron và electron trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. Hợp chất tạo bởi M và X có công thức là MXn với tổng số proton trong phân tử là 77.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

  • Đề thi học sinh giỏi lớp 10

    Đề thi chọn HSG chuyên Duyên Hải Bắc Bộ lần thử nhất:

    https://drive.google.com/file/d/1C-6AsWWTrXWhmjtmWI8xN5semsZVR0jV/view?usp=sharing