Đề thi chọn HSG Chuyên duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất

Nội dung đề thi: 

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CHUYÊN

DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ NHẤT

MÔN THI: HÓA HỌC 10

Ngày thi: 03/05/2008

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (4,0 điểm)

1. Tổng số proton, notron và electron trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X lần lượt là 82 và 52. Hợp chất tạo bởi M và X có công thức là MXn với tổng số proton trong phân tử là 77.

a. Hãy viết cấu hình e và nêu vị trí của M, X trong bảng hệ thống tuần hoàn. Hãy chỉ ra sự liên hệ giữa cấu hình e và vị trí nêu trên.

b. Tìm công thức của MXn.

2. 14C là đồng vị kém bền, phóng xạ beta, có chu kỳ bán huỷ 5700 năm.

a. Hãy viết phương trình phóng xạ của 14C.

Xem tiếp...