Đối đáp Hóa học

Hỏi

Mình về ta chẳng cho về

Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ

Nước non luống những đợi chờ

Bari sunfat bao giờ cho tan

Mình về hỏi xóm hỏi làng

Chất nào có thể hòa tan chất này

Mình về xa bạn,xa thầy

Ta hỏi câu này mình có biết chăng

Rằng theo tỷ lệ phần trăm

Nito nhiều nhất ở trong chất nào

Danh pháp thường gọi ra sao

Ở trạng thái nào, rắn, lỏng hay hơi?

Chiều hôm đã xế mặt trời

Ta buông vạt áo mình ơi ta về

Lòng ta thắc mắc trăm bề

Mình viết lời giải gửi về cho ta.

Đáp

Ra về luống nhừng bồi hồi

Ta viết đôi lời ai khỏi vẩn vơ…

Nước non xin nhớ đợi chờ

Bari sunfat bây giờ đã tan

Ta về hỏi xóm, hỏi làng

Meta photphat hòa tan chất này

Phương trình phản ứng sau đây

Cùng nhau trao đổi, đấy đây vẹn toàn

Chất nào rồi cũng phải tan

Chỉ tình yêu với thời gian vĩnh hằng!

Ta về mình đã biết chăng?

Nito nhiều nhất ở trong chất này:

Azothidric (HN3) mùi cay,

Là một chất lỏng chứa đầy hiểm nguy

Khi va chạm nổ tức thì,

Lại còn tính độc liệu bề mà trông

Mấy lời nhắn gửi tri âm

Hẹn nhau gặp lại, ngày xuân còn dài.