Bài ca hóa hữu cơ

Rủ nhau học hữu cơ đi

Bấy lâu công sức giờ thì thảnh thơi

Thuyết cấu tạo đã thuộc rồi

Đồng phân ta cứ mặc đời viết ra

Mấy loại mạch có đâu xa

Mạch thẳng, mạch nhánh luồn qua mạch vòng

Liên kết bội phóng long nhong

Nhóm thế cũng chạy gắn trong đính ngoài

Đồng đẳng càng dễ hỡi ai

Cấu tạo ấy CH2 thêm vào

Phần gốc tính chất ra sao

Xét liên kết phản ứng nào xảy ra

Phản ứng thế khéo thật là

hν - liên kết đơn ta mới ừ

Đôi, ba liên kết thật hư

Tác nhân cộng chẳng chần chừ cộng ngay

Xòe bàn tay đếm ngón tay

Vừa thế vừa cộng chất này gốc thơm

Ăn quà cũng chẳng bằng cơm

Thức ăn các món phải đơm đủ đầy

Nhóm định chức thật lắm thay

-OH là rượu, -O- ete

-COO- chính hiệu este

-COOH về phe chất nào

Axit dễ nhớ làm sao

Nhóm -CO- lại gắn vào xeton

Đặc biệt hãy nhớ phenol

Phenyl (C6H5-) gắn với gốc ol diệu kì

Andehit - Cacbonyl

Amin chất ấy cứ tìm Nitơ

Nào tinh bột, nào xenlulozơ

Protit, béo, glucozơ với đường

Mấy chất này cũng nhớ luôn

Học thuộc xem kĩ chẳng buồn lúc thi

Rủ nhau học hữu cơ đi

Có ôn luyện kĩ ắt thì nên câu

Công lênh chẳng quản bao lâu

Ngày nay nước bạc ngày sau cơm vàng.