Liên kết cộng hóa trị

X và Y hai đứa họ phi kim

Bởi thiếu e nên phải tìm đối tác

Cấu hình bền cả hai đều khao khát

Lớp vỏ bão hòa - lớp vỏ của khí trơ

Rồi đến ngày kia một giải pháp bất ngờ

Tiến lại gần hai bên cùng thảo luận

Đếm số e ngoài cùng thật cẩn thận

So khí hiếm gần mình biết là thiếu bao nhiêu

X, Y thông minh nên chẳng phải nói nhiều

Bảo nhau cùng góp ra phần thiếu đó

Cấu hình bền bây giờ là chuyện nhỏ

Liên kết cộng hóa trị hình thành như thế đó

Liên kết hình thành bởi các cặp e chung

Nếu X,Y đều là kẻ anh hùng

Biết nhường nhịn và cùng chia sẻ

Cặp e chung không lệch về ai nhé

Liên kệt không phân cực đó nghe em

Nổi lòng tham Y kia chẳng để yên

Luôn lăm le cặp e chung độc chiếm

Để đạt đến cấu hình bền khí hiếm

Quên mất lời giao ước khi xưa

Gớm thay X cũng chẳng vừa

Cặp e chung quyết không chừa cho Y

Thế rồi kéo lại lôi đi

Liên kết phân cực giờ thì tạo ra

Phi kim cùng họ mà ra

Vì tham nên nỗi bất hoà từ đây

(Nguyễn Văn Đàm)