Bài ca hóa trị

Natri, Iot, Hidro

Kali với Bạc, Clo một loài

Là hóa trị 1 em ơi

Nhớ ghi cho kĩ kẻo rồi phân vân

Magie, Kẽm với Thủy ngân

Oxi đồng đấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Canxi

Hóa trị hai đấy có gì khó khăn

Nhôm kia hóa trị ba lần

In sâu vào trí lúc cần nhớ ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị bốn chẳng ngày nào quên

Sắt kia nghe cũng quen tên

Hai, ba lên xuống thật phiền quá thôi

Nitơ rắc rối nhất đời

Một, hai, ba, bốn khi thời lên năm

Lưu huỳnh có lúc chơi khăm

Xuống hai lên sáu khi nằm thứ tư

Photpho nói đến không dư

Nếu ai hỏi đến thì ừ là năm

Khuyên em cố gắng học chăm

Sao cho hóa trị cả năm thuộc lòng.