Benzen

Benzen là hợp chất vòng

Dễ thế khó cộng anh không nhớ à

Oxi hóa - khử khó mà

Tính chất hóa đó gọi là tính thơm