Danh pháp ankan

 

 

 

Để học tốt Hóa học hữu cơ thì chúng ta cần phải gọi đúng tên của các hợp chất hữu cơ. Cơ sở để gọi tên của các chất hữu cơ thường gặp dựa trên tên của 10 ankan sau:

1. CH4 : Metan

2. C2H6: Etan

3. C3H8: Propan

4. C4H10: Butan

5. C5H12: Pentan

6. C6H14: Hexan

7. C7H16: Heptan

8. C8H18: Octan

9. C9H20: Nonan

10. C10H22: Decan

Để giúp các bạn dễ nhớ tên các ankan theo kinh nghiệm của các thế hệ trước có một số khẩu quyết sau:

Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng

Mê em phải bao phen hồi hộp ôi nàng đến

Mẹ em phải bán phở hành hoa ở Nam Định

Hoặc bài thơ sau:

Et - 2; But - 4; Prop - 3

Pent - 5; Hex - 6; 7 là heptan

Thứ 8 tên gọi octan

Nonan thứ 9 decan thứ 10.