Cách tính số oxi hóa

Số oxi hóa là gì?

Điện tích giả định nhớ ghi mỗi ngày

Để tính được giá trị này

Vận dụng quy tắc tính ngay được mà

Với các đơn chất ấy à

Vì không mang điện nên là bằng 0

Còn với các đơn ion

Đảo ngược điện tích tốn công gì nhiều

Trong hợp chất dễ bao nhiêu

Nhưng không vì thế làm liều nhé em

Luyện nhiều rồi sẽ thấy quen

Flo kiêu lắm chỉ thèm 1 âm (-1)

Kim loại hóa trị bao lần

Số oxi hóa chỉ cần thêm dương

Oxi mới thật dễ thương

Trừ peoxit còn thường -2

Hiđro mới là tài

Gặp kim loại sẽ cố nài 1 âm (-1)

Dĩ nhiên đơn chất là 0

Còn muôn nơi khác bằng lòng 1 dương (+1)

Dù cho phức tạp khó lường

Tổng oxi hóa vẫn nhường zero

Trong ion phức thưa cô

Điện tích bằng tổng số ôxihóa mà

Bài thơ kỉ niệm làm quà

Muốn nhanh em hãy về nhà luyện thêm.

(Nguyễn Văn Đàm)