Mực bí ẩn

- Tiến hành: Dựa trên tính háo nước của axit sunfuric (H2SO4) để làm mực bí ẩn.

     + Lấy đũa thủy tinh chấm dung dịch H2SO4 loãng để viết lên giấy một bức thư ngắn.

     + Hơ bức thư lên bếp than hoặc bàn là

- Hiện tượng:

     + Ban đầu bức thư không có chữ.

     + Khi được hơ nóng, chữ trên thư hiện dần thành màu đen.

- Giải thích:

     + Axit sunfuric không màu nên ban đầu bức thư không hiện chữ.

     + Khi hơ nóng, nước ở nét chữ sẽ bay hơi làm cho H2SO4 trở nên đậm đặc, nó sẽ chiếm nước của chất xenlulozơ là thành phần chính của giấy và giải phóng cacbon, làm cho nét chữ hóa đen.

(C6H10O5)n → 6nCO2 + 5nH2O