Làm đổi màu hoa giấy

- Tiến hành: 

     + Làm một bó hoa bằng giấy thấm trắng. Chia bó hoa thành 4 phần: Phần thứ nhất giữ nguyên; Phần thứ hai tẩm dung dịch phenolphtalein; Phần thứ ba tẩm dung dịch CuSO4 loãng; Phần thứ tư tẩm dung dịch Hg2(NO3)2.

     + Để khô bó hoa đã tẩm các dung dịch khác nhau, cả bó hoa có màu trắng.

     + Cắm ngược bó hoa vào bình lớn chứa đầu khí NH3.

- Hiện tượng: bó hoa khi được đưa vào bình đựng khí NH3 thì biến thành một bó hoa màu với màu hồng, xanh, đen và trắng.

- Giải thích:

     + Màu hồng do ion OH- tác dụng với phenolphtalein:

H2O + NH3 ↔ NH4+ + OH-

     + Màu xanh do ion Cu2+ đã tạo phức với các phân tử NH3:

Cu2+ + 4NH3 → Cu(NH3)42+

     + Ion Hg+ phân huỷ thành Hg ở dạng bột mịn, màu đen:

2Hg+ → Hg2+ + Hg