Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Tổng hợp về kim loại kiềm

     Các bài tập tổng hợp thường đề cập đến nhiều kiến thức. Vì vậy để giải được dạng bài tập này đòi hỏi người học phải có vốn hiểu biết rộng. Mời các bạn tham khảo một số bài toán tổng hợp về kim loại kiềm và hợp chât: