Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Tính chất của kim loại kiềm thổ

     Kim loại kiềm thổ là những kim loại có tính khử mạnh (chỉ kém kim loại kiềm). Trong các phản ứng các kim loại kiềm thổ đều thể hiện hóa trị 2. Chúng tác dụng dễ dàng với các phi kim như oxi, clo, lưu huỳnh tạo thành oxit hoặc muối. Chúng cũng dễ dàng phản ứng với các dung dịch axit. Với nước Mg được coi là không phản ứng ở nhiệt độ thường còn Ca và Ba phản ứng mạnh tạo thành dung dịch kiềm và khí Hidro. Chính vì vậy khi cho vào dung dịch muối Mg đẩy các kim loại đứng sau còn Ca và Ba thì phản ứng tương tự như các kim loại kiềm.

     Trong phản ứng với các axit mạnh chúng ta ít gặp phản ứng của Ca và Ba. Trong phản ứng của Mg với axit nitric lưu ý kiểm tra xem có tạo ra muối amoni nitrat hay không.

     Một số bài tập tham khảo: