Chuyên đề 4. Phi kim 2 - Nhóm VA và IVA

Phân bón hóa học

- Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm tăng năng suất cây trồng.

Vai trò của phân bón hóa học

- Phân bón hóa học gồm có 3 loại là: phân đạm, phân lân và phân kali.

I. PHÂN ĐẠM

- Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat NO3- và ion amoni NH4+.

- Độ dinh dưỡng của phân đạm bằng hàm lượng % N trong phân.

- Một số loại phân đạm thường dùng: NH4Cl, NH4NO3 (đạm 2 lá), (NH4)2SO4, NaNO3, (NH2)2CO (urê)...

 

Phân đạm NaNO3

 

Phân đạm

II. PHÂN LÂN

- Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho ở dạng ion photphat.

Phân lân

- Độ dinh dưỡng của phân lân được tính bằng hàm lượng % của P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của phân đó.

- Nguyên liệu để sản xuất phân lân thường là quặng apatit, photphorit.

- Một số loại phân lân thường gặp:

1. Supephotphat

- Thành phần chính là Ca(H2PO4)2.

- Gồm 2 loại:

+ Supephotphat đơn:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 

+ Supephotphat kép:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4 

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2 

2. Phân lân nung chảy

III. PHÂN KALI

- Phân kali cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali dưới dạng ion K+.

Phân kali

- Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng % K2O tương ứng với lượng kali có trong phân đó.

IV. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HÓA HỌC KHÁC

1. Phân hỗn hợp và phân phức hợp

- Phân hỗn hợp cung cấp đồng thời 2 hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng cơ bản được tạo thành khi trộn các loại phân đơn với nhau.

Phân NPK

- Phân phức hợp là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hóa học của các chất chứa đồng thời 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng cơ bản. Ví dụ: amophot là hỗn hợp của (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.

2. Phân vi lượng

     Phân vi lượng là các hoá chất cung cấp cho cây trồng các nguyên tố vi lượng.

     Hochoaonline.net cung cấp cho các bạn các bài tập tham khảo sau: