Chuyên đề 3. Phi kim 1 - Nhóm VIIA và VIA

Phản ứng của HCl với kim loại

      Bài toán HCl với kim loại là bài toán phổ biến thường gặp. HCl tác dụng được với các kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tạo ra sản phẩm là muối và H2 theo phương trình tổng quát:

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Chú ý:

1. Thực tế chỉ có kim loại đứng trước Pb mới tham gia phản ứng (vì Pb tạo kết tủa PbCl2 nên phản ứng dừng lại ngay).

2. Trong muối thu được, kim loại chỉ đạt hóa trị thấp (Fe chỉ tạo muối FeCl2, Cr chỉ tạo muối CrCl2).

3. Khi giải toán thường vận dụng:

nHCl = 2nH2

mmuối = mkim loại + mHCl - mH2 = mkim loại + 71nH2

Mời các bạn cùng tham khảo các bài tập sau của hochoaonline.net: