Chuyên đề 20. Lý thuyết luyện thi

Tính chất của hidrocacbon

     Hiđrocacbon là loại hợp chất cơ bản của hóa học hữu cơ. Nắm vững tính chất hóa học của hidrocacbon là cơ sở để em suy luận được một phần tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ có nhóm chức khác. Hoàn thành nội dung của bảng sau để hiểu rõ tính chất hóa học của hidrocacbon em nhé! Bấm vào đây để tải về.