Chuyên đề 18. Tổng hợp hữu cơ

Đồng phân của hợp chất hữu cơ

     Khi học các chất hữu cơ cụ thể, các em đã được làm các bài tập viết công thức cấu tạo để xác định số đồng phân của chất hữu cơ. Nhưng những bài tập đó thường chỉ yêu cầu chúng ta xác định số đồng phân của một chức hữu cơ cụ thể. Bài viết này sẽ đề cập đến viêc xác định số đồng phân ứng với một công thức cho trước nhưng chưa biết chất hữu cơ đó thuộc loại nào. 

     Để viết được số đồng phân của chất CxHyOzNtClm nhưng chưa biết đặc điểm cấu tạo ta phải:

- Xác định độ bất bão hoà k của chất:

k = (2x + 2 + t - y - m)/2 = số liên kết Π + số vòng

- Dựa vào giá trị của k và số nguyên tử các loại trong chất để xác định xem phân tử chất chứa loại nhóm chức gì, có còn liên kết Π hoặc vòng hay không.

- Viết công thức cấu tạo ứng với từng trường hợp.

Chú ý: Với những chất hữu cơ có liên kết đôi C = C phải xác định xem chất đó có đồng phân hình học.

     Hochoaonline giới thiệu một số bài tập để các em tham khảo: