Chuyên đề 18. Tổng hợp hữu cơ

Bài toán hỗn hợp chất hữu cơ

     Khi tìm hiểu về các loại chất hữu cơ cụ thể, các em đã gặp và làm nhiều bài toán hỗn hợp. Bài viết này chủ yếu đề cập đến hỗn hợp các hợp chất hữu cơ chứa các loại nhóm chức khác nhau. Muốn làm được các bài tập dạng này, các em phải nắm được tính chất hoá học và đặc điểm phản ứng của các chất hữu cơ riêng lẻ. 

     Hochoaonline.net giới thiệu các bài tập tham khảo sau đây: