Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

Phản ứng của amin với dung dịch Brom và axit Nitrơ

A. PHẢN ỨNG VỚI HNO2

     Để phân biệt amin các bậc với nhau thì ngoài phản ứng với thuốc thử Lucas, trong chương trình hóa học phổ thông chúng ta thường sử dụng axit nitro HNO2.

- Amin bậc 1 tác dụng với HNO2 tạo thành ancol, N2 và nước tương tự amoniac:

R - NH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2

H - NH2 + HNO2 → HOH + N2 + H2O

     Với amin thơm bậc 1 ở nhiệt độ thấp tạo muối điazo ví dụ anilin:

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

- Amin bậc 2 tác dụng với HNO2 tạo hợp chất nitrozo dạng dầu màu vàng.

- Amin bậc 3 không tác dụng với HNO2.

B. PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH Br2
- Amin không no có phản ứng cộng làm mất màu dung dịch brom tương tự anken, ankin...

- Amin thơm nếu có nguyên tử N liên kết trực tiếp với vòng benzen và còn ít nhất một nguyên tử H ở vị trí ortho hoặc para thì sẽ tham gia phản ứng thế với Brom tạo ra kết tủa màu trắng tương tự phenol.

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

     Mời các bạn tham khảo một số bài tập sau cùng hochoaonline.net: