Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

Muối và este của aminoaxit

A. MUỐI CỦA AMINOAXIT

     Có hai loại muối của aminoaxit thường gặp là muối của aminoaxit với axit vô cơ dạng ClNH3-R-COOH và NH2-R-COONa trong đó ClNH3-R-COOH có tính axit còn NH2-R-COONa có tính bazơ. Ngoài ra hiếm gặp hơn là muối dạng R-COONH3-R'-COOH có tính lưỡng tính.

NH2-R-COONa + 2HCl → NH3Cl-R-COOH + NaCl

NH­3Cl-R-COOH + 2NaOH → NH2-R-COONa + NaCl + H2O

B. ESTE CỦA AMINOAXIT

     Este của aminoaxit có dạng NH2-R-COOR' vừa có thể phản ứng trong môi trường axit vừa phản ứng trong môi trường bazơ nhưng đây không phải là chất lưỡng tính:

NH2-R-COOR' + HCl → NH3Cl-R-COOR'

NH­2-R-COOR' + NaOH → NH2-R-COONa + R'OH

     Một số bài tập và câu hỏi mời các bạn tham khảo cùng hochoaonline.net: