Chuyên đề 17. Hợp chất hữu cơ chứa Nitơ

Bài toán đốt cháy amin

     Amin là hợp chất hữu cơ chứa C, H, N nên khi đốt cháy amin sản phẩm thu được gồm CO2, H2O và N2 theo phương trình tổng quát sau:

CxHyNz + (x+y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + z/2N2

Chúng ta thường gặp với amin no đơn chức mạch hở thì:

CnH2n+3N + (6n+3)/O2 → nCO2 + (n+3/2)H2O + 1/2N2

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo một số bài tập sau: