Chuyên đề 16. Cacbohidrat - Polime

Phản ứng thủy phân cacbohiđrat

     Trong các loại saccarit thì monosaccarit không bị thủy phân còn các loại saccarit khác bị thủy phân trong môi trường axit hoặc khi có men xúc tác. Cụ thể là:

- Saccarozơ:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

- Mantozơ: 

C12H22O11 + H2O  2C6H12O6 (glucozơ)

- Tinh bột:

(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucozơ) nếu thủy phân trong môi trường axit.

     Nếu thủy phân với xúc tác men: Tinh bột  đextrin  mantozơ  glucozơ

     Đextrin là một loại oligosaccarit có công thức (C6H10O5)với n = 5 đến 10.

     Trong cơ thể tinh bột sau khi thủy phân thành glucozơ được chuyển trực tiếp vào máu và được lưu trữ ở dạng tinh bột động vật trong gan hay còn gọi là glicogen gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau thành mạch nhánh như amilopectin.

- Xenlulozơ:

(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 (glucozơ) nếu thủy phân trong môi trường axit.

     Dưới đây là một số bài tập và câu hỏi hochoaonline.net xin gửi tới các bạn để tham khảo: