Chuyên đề 16. Cacbohidrat - Polime

Phản ứng thủy phân cacbohiđrat

     Trong các loại saccarit thì monosaccarit không bị thủy phân còn các loại saccarit khác bị thủy phân trong môi trường axit hoặc khi có men xúc tác. Cụ thể là:

- Saccarozơ:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O(fructozơ)

- Mantozơ: 

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)

- Tinh bột:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (glucozơ) nếu thủy phân trong môi trường axit.

     Nếu thủy phân với xúc tác men: Tinh bột → đextrin → mantozơ → glucozơ

     Đextrin là một loại oligosaccarit có công thức (C6H10O5)với n = 5 đến 10.

     Trong cơ thể tinh bột sau khi thủy phân thành glucozơ được chuyển trực tiếp vào máu và được lưu trữ ở dạng tinh bột động vật trong gan hay còn gọi là glicogen gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau thành mạch nhánh như amilopectin.

- Xenlulozơ:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (glucozơ) nếu thủy phân trong môi trường axit.

     Dưới đây là một số bài tập và câu hỏi hochoaonline.net xin gửi tới các bạn để tham khảo: