Chuyên đề 16. Cacbohidrat - Polime

Phản ứng lên men của glucozơ và tinh bột

     Trong dân gian hay trong công nghiệp chúng ta sản xuất rượu từ các nguồn nguyên liệu khác nhau như gạo, ngô, khoai, nho thậm chí từ mùn cưa, vỏ bào, bã mía... Nhưng các cách làm trên đều có phương trình hóa học chung là C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2. Phản ứng này là phản ứng lên men rượu, ta cũng có thể dùng phản ứng tổng của phản ứng thủy phân và phản ứng lên men sau:

(C6H10O5)n + nH2O → 2nC2H5OH + 2nCO2

     Để làm bài tập phần này chúng ta nhớ lại một số khái niệm độ rượu. Độ rượu là % thể tích của ancol etylic trong dung dịch rượu. (Độ rượu trên 90o ta gọi là cồn nhé).

     Các bạn cũng lưu ý rằng chúng ta thường chấp nhận khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

     Ngoài phản ứng lên men rượu glucozơ còn có một số phản ứng lên men khác nhưng ít gặp:

- Lên men lactic xảy ra trong quá trình chúng ta muối dưa hoặc làm sữa chua: 

C6H12O6 → 2CH3CH(OH)COOH (axit lactic)

- Lên men butiric:  

C6H12O6 → CH3CH2CH2COOH (axit butiric) + 2CO+ 2H2

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo một số bài tập sau: