Chuyên đề 16. Cacbohidrat - Polime

Phản ứng tráng bạc của cacbohiđrat

    Trong số các saccarit thường gặp glucozơ và mantozơ có nhóm -CHO trong phân tử nên có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc như một andehit đơn chức. Fructozơ mặc dù không có nhóm -CHO nhưng trong môi trường kiềm nó chuyển hóa thành glucozơ nên cũng có phản ứng tráng bạc như glucozơ. Thực tế glucozơ thường được dùng để tráng ruột phích, tráng gương do rẻ hơn anđehit và hoàn toàn không độc hại.

     Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ sau khi thủy phân sinh ra glucozơ (và fructozơ) thì đều có phản ứng tráng bạc trong đó chúng ta thường hay mắc sai lầm với mantozơ sau khi thủy phân thì cả sản phẩm và bản thân mantozơ dư sau thủy phân cũng tráng bạc được.

- Monosaccarit:

C6H12O6 → 2Ag

- Mantozơ:

C12H22O11 → 2Ag

     Mời các bạn cùng tham khảo một số bài tập của hochoaonline.net: