Chuyên đề 15. Este - Lipit

Este đa chức

     Este đa chức có nhiều dạng khác nhau: Este của ancol đa chức và axit đơn chức có công thức chung là (RCOO)xR'; este của ancol đơn chức và axit đa chức có công thức chung là R(COOR')y và este đa chức của ancol x chức và axit y chức có công thức chung là: Rx(COO)xyR'y

     Thông thường số chức este là bội số chung nhỏ nhất của số chức axit và số chức ancol trừ trường hợp tạo polime. Chúng ta thường gặp este ba chức tạo bởi glixerol và axit trong các bài toán.

      Một số bài toán về este đa chức mời các bạn tham khảo: