Chuyên đề 15. Este - Lipit

Điều chế este

     Tùy theo loại este mà chúng ta sử dụng các phương pháp điều chế khác nhau:

1. Với este thường: thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit trong H2SO4 đặc nóng

yR(COOH)x + xR’(OH)y ↔ Ry(COO)xyR’x + xyH2O

Chú ý: vì đây là phản ứng thuận nghịch nên phải dùng axit và ancol ở dạng khan. Vai trò của axit sulfuric vừa để hút nước vừa làm xúc tác. Ở phần này các bạn nhớ lại phần chuyển dịch cân bằng và hằng số cân bằng một chút nhé.

2. Với este của ancol không bền: thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH=CH2

3. Với este của phenol, este của glixerol, glucozo: thực hiện phản ứng giữa phenol và anhiđrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

     Và đây là phần câu hỏi và bài tập tham khảo của hochoaonline.net dành cho các bạn: