Chuyên đề 14. Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Điều chế anđehit, xeton

     Có nhiều cách khác nhau để điều chế anđehit, xeton:

I. ĐIỀU CHẾ ANĐEHIT

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xHO (t0)

 2. Điều chế qua ancol không bền

- Cộng H2O vào C2H2:                    

C2H2 + H2O  CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C)

- Thủy phân este của ancol không bền thích hợp:

CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CHCHO

- Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH  CH3CHO + 2NaCl + H2

3. Một số phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C)

CH4 + O2  HCHO + H2O (xúc tác, t0)

2CH2 = CH2 +  O2  2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

II. ĐIỀU CHẾ XETON

1. Oxi hóa ancol bậc II

RCHOHR’ + CuO  RCOR’ + Cu + H2O

2. Điều chế gián tiếp qua ancol không bền

CH3COOC(CH3)=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3COCH3

3. Phương pháp riêng

Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) thu được axeton.

     Các bạn có thể tham khảo một số bài tập về phản ứng điều chế anđehit và xeton sau cùng hochoaonline.net: