Chuyên đề 13. Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

Phản ứng của ancol với axit

     Ancol tác dụng được với cả axit hữu cơ và axit vô cơ. Thường gặp và cũng quan trọng nhất là phản ứng của ancol với axit hữu cơ. Phản ứng này được gọi là phản ứng este hóa.

1. Với axit vô cơ HX

CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k) HX → CnH2n + 2 - zXz + k

→ số nguyên tử X bằng tổng số nhóm OH và số liên kết pi.

2. Với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

ROH + R’COOH ↔ R’COOR + H2O

yR(OH)x + xR’(COOH)y ↔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

Chú ý:

- Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

- Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

     Sau đây là một số bài tập vận dụng: