Chuyên đề 12. Hiđrocacbon

Phản ứng cháy của xicloankan

- Tương tự như các loại hiđrocacbon khác, xicloankan dễ dàng tham gia vào phản ứng đốt cháy theo phương trình tổng quát:

CnH2n + 3n/2O2  → nCO2 + nH2O

→ Phản ứng đốt cháy monoxicloankan cho nH2O = nCO2.

- Nếu đốt cháy hỗn hợp gồm xicloankan và ankan thì:

     + nCO2 < nH2O 

     + nH2O - nCO2 = nankan

     Hochoaonline.net giới thiệu đến các bạn các bài tập tham khảo sau: