Chuyên đề 12. Hiđrocacbon

Phản ứng cộng mở vòng của xicloankan

     Xicloankan có vòng 3 hoặc 4 cạnh do có sức căng vòng lớn nên không bền, dễ tham gia vào phản ứng cộng mở vòng.

1. Phản ứng của vòng 3 cạnh

- Vòng 3 cạnh có thể tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2, Br2 và HX.

C3H6 + H2 → C3H8

C3H6 + Br2 → Br-CH2-CH2-CH2-Br

C3H6 + HBr → CH3-CH2-CH2-Br

- Xicloankan vòng 3 cạnh có khả năng làm mất màu dung dịch Brom → dùng để nhận biết.

2. Phản ứng của vòng 4 cạnh

     Vòng 4 cạnh chỉ tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2.

     Mời các bạn thử sức với các bài tập của hochoaonline.net: