Chuyên đề 12. Hiđrocacbon

Phản ứng cháy của ankin

      Phản ứng đốt cháy ankin là phản ứng hay gặp trong các đề thi. Thường gặp ở 2 dạng: đốt cháy ankin (hoặc hỗn hợp ankin) và đốt cháy hỗn hợp ankin với các hiđrocacbon khác.

Đèn xì oxi - axetilen

Phản ứng cháy của C2H2 tỏa nhiều nhiệt được ứng dụng làm đèn xì axetilen - oxi

1. Phản ứng cháy của ankin

CnH2n-2 + (3n - 1)/2O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

     Đặc điểm của phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 - nH2O = nankin.

2. Phản ứng cháy của hỗn hợp hiđrocacbon trong đó có ankin

- Nếu đốt cháy hỗn hợp ankin và anken (hoặc xicloankan) thì:

nCO2 > nH2O; nCO2 - nH2O = nankin và nanken = nhỗn hợp - n ankin.

- Nếu đốt cháy hỗn hợp ankan và ankin thì:

nCO2 > nH2O nếu nankin > nankan và nCO2 - nH2O = nankin - n ankan

nCO2 < nH2O nếu nankin < nankan và nH2O - nCO2 = nankan - n ankin

nCO2 = nH2O nếu nankin = nankan

     Mời các bạn tham khảo một số ví dụ sau của hochoaonline.net: