Chuyên đề 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học

Mối quan hệ giữa các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

     Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có mối quan hệ với nhau.

Vị trí các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có quan hệ chặt chẽ với số hiệu nguyên tử của nguyên tố

     Cụ thể là:

- Nếu 2 nguyên tố A và B ở cùng 1 chu kì và ở 2 nhóm A liên tiếp thì:

|ZA - ZB| = 1 nếu nguyên tố thuộc chu kì nhỏ

|ZA - ZB| = 11 nếu nguyên tố thuộc chu kì lớn và ở nhóm IIA và IIIA

- Nếu 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp thì:

|ZA - ZB| = 8 nếu nguyên tố thuộc chu kì nhỏ

|ZA - ZB| = 18 nếu có nguyên tố thuộc chu kì lớn

- Nếu 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp và ở 2 nhóm A liên tiếp thì:

|ZA - ZB| = 7 hoặc 9 (nếu có nguyên tố thuộc chu kì nhỏ)

|ZA - ZB| = 17 hoặc 19 (nếu cả 2 nguyên tố đều thuộc chu kì lớn)

Hochoaonline.net giới thiệu đến bạn đọc các bài tập sau: