Chuyên đề 1. Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học

So sánh tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

     Một số tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn biến đổi có quy luật theo chu kì và theo nhóm. Vì vậy dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể so sánh được tính chất của các nguyên tố đó: 

Một số tính chất của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn

     Cụ thể là:

 

Tính

chất

Bán kính

nguyên tử

Độ âm điện

Tính kim loại

Tính phi kim

Tính bazơ

của

oxit, hidroxit

Tính axit

của

oxit, hidroxit

Số e

lớp

ngoài cùng

Theo

chu kì

từ 1 đến 8

Theo

nhóm A

= STT nhóm

Chú ý:

- Chỉ so sánh được tính chất của 2 nguyên tố thuộc cùng chu kì hoặc cùng nhóm A.

- Nếu các nguyên tố cần so sánh không có cùng mối liên hệ về chu kì hoặc nhóm thì khi cần phải chọn nguyên tố trung gian rồi đưa về cùng hàng, cột để so sánh hoặc loại trừ.

Mời các bạn tham khảo các bài tập sau cùng hochoaonline.net: