Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Phản ứng của axit cacboxylic với kim loại

- Axit cacboxylic phản ứng được với kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tạo thành muối và giải phóng khí H2 (thường gặp là phản ứng với kim loại kiềm).

- Phản ứng tổng quát của axit cacboxylic với kim loại kiềm M:

R(COOH)x + xM → R(COOM)x + x/2H2

- Khi giải bài tập về phản ứng của axit cacboxylic tác dụng với kim loại cần lưu ý:

     + Bảo toàn nguyên tố H: nH2 = 1/2nCOOH

     + Bảo toàn khối lượng: mmuối = mkim loại + maxit - mH2

     + Tăng giảm khối lượng: mmuối - maxit = mkim loại - mH2

Sau đây là một số bài tập minh họa: