Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Phản ứng este hóa axit cacboxylic

    Phản ứng este hóa với ancol là phản ứng quan trọng của axit cacboxylic.

- Phương trình phản ứng tổng quát:     

R(COOH)x + R’(OH)t ↔ Ry(COO)xyR’x + xyH2O (xúc tác H2SO4, t0)

 - Nếu axit cacboxylic và ancol tham gia phản ứng đều thuộc loại đơn chức (hay gặp) thì phản ứng có phương trình dạng:

RCOOH + R'OH ↔ RCOOH + H2(xúc tác H2SO4, t0)

- H2SO4 đặc trong phản ứng này ngoài vai trò là xúc tác của phản ứng còn làm nhiệm vụ hút nước.

- Vì phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch nên các bài toán liên quan đến phản ứng này thường gắn với yếu tố hiệu suất phản ứng. Vì vậy để giải quyết tốt bài tập về phản ứng este hóa, người làm phải có kĩ năng giải quyết các bài tập có yếu tố hiệu suất.

     Mời các bạn tham khảo một số bài tập sau cùng hochoaonline.net: