Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Phản ứng của axit cacboxylic với kiềm

     Trong phần tính axit của axit cacboxylic thì phản ứng của axit với kiềm là phản ứng hay gặp.

- Phương trình tổng quát của phản ứng:

R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O

- Nếu axit tham gia phản ứng thuộc loại đơn chức:

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

- Khi giải bài tập về phản ứng của axit cacboxylic với kiềm cần lưu ý:

 1. Tỉ lệ số mol NaOH (hoặc KOH): axit có thể được dùng để xác định số nhóm chức trong phân tử axit:

+ Nếu tỉ lệ = 1 thì axit tham gia phản ứng là axit đơn chức.

+ Nếu tỉ lệ = n thì axit tham gia phản ứng là axit n chức.

2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì chất rắn thu được gồm muối và kiềm dư (nếu có):

mchất rắn sau phản ứng = mmuối + mkiềm dư

3. Có thể sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng trong giải toán:

mmuối - maxit phản ứng = 22.nNaOH phản ứng

mmuối - maxit phản ứng = 38.nKOH phản ứng

     Hochoaonline.net giới thiệu đến các bạn một số bài tập tham khảo sau: