Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Phản ứng của axit cacboxylic với các muối

    Các axit cacboxylic có khả năng phản ứng với các muối của axit yếu hơn (muối cacbonat, phenolat, ancolat) tạo thành sản phẩm là muối mới và axit mới. Hay gặp nhất là phản ứng của axit cacboxylic với các muối cacbonat và hiđrocacbonat.

Ví dụ:

R(COOH)x + xNaHCO3 → R(COONa)x + xH2O + xCO2

     Khi giải các bài tập về phản ứng của axit cacboxylic với muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat cần chú ý:

 - Nếu cho axit tham gia phản ứng với NaHCO3 hoặc KHCO3 mà nCO2 = x.naxit → axit có x nhóm chức R(COOH)x. Phổ biến nhất là khi nCO2 = naxit khi đó x = 1 tức axit thuộc loại đơn chức RCOOH.

- Nếu cho axit phản ứng với Na2CO3 hoặc K2COmà:

+ nCO2 = naxit/2  axit đơn chức RCOOH.

+ nCO2 = naxit → axit 2 chức R(COOH)2.

     Hochoaonline.net giới thiệu tới các bạn các bài tập tham khảo sau: