Chương 9. Andehit, xeton, axit cacboxylic

Phản ứng cộng hiđro của anđehit, xeton

    Do trong phân tử luôn có liên kết bội (ở nhóm chức cacbonyl) nên các anđehit và xeton đều có khả năng tham gia phản ứng cộng H2. Vì phản ứng của xeton có đặc điểm hoàn toàn tương tự với phản ứng cộng H2 của anđehit nên ở đây chỉ đề cập đến phản ứng cộng H2 vào anđehit.

R(CHO)x + xH2 → R(CH2OH)(xúc tác Ni, t0)

     Bài tập về phản ứng cộng H2 của anđehit, xeton thường gắn liền với bài tập ancol tác dụng với Na. 

Chú ý:

1. Trong phản ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó.

2. Dựa vào tỉ lệ số mol H2: anđehit có thể xác định được loại anđehit. Thường gặp nhất là các trường hợp:

     + nH2 : nanđehit = 1 → anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO.

     + nH2 : nanđehit = 2 → anđehit thuộc loại đơn chức, mạch hở, có 1 liên kết đôi C=C (CnH2n-2O) hoặc anđehit no, mạch hở, 2 chức (CnH2n-2O2).

     Phản ứng cộng H2 vào xeton có đặc điểm tương tự như của anđehit.

     Hochoaonline.net mời các bạn tham khảo một số bài tập về phản ứng cộng H2 của anđehit và xeton dưới đây: