Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Bài tập tính toán về bạc và hợp chất

     So với một số kim loại như nhôm hoặc sắt... thì bài tập về bạc và hợp chất của bạc tương đối ít gặp. Tuy nhiên trong đề thi tuyển sinh nhiều năm cũng đã đề cập đến kim loại này. Để giải quyết các bài tập liên quan, các em cần nắm vững các phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của bạc và hợp chất của nó.

 1. Bạc

     Tính khử yếu:

Ag → Ag+ + 1e

- Không tác dụng với oxi ngay cả nhiệt độ cao.

- Không tác dụng với H+.

- Tan trong HNO3, H2SO4 đặc:                     

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + H2O + NO2

- Ag có màu đen khi tiếp xúc với không khí hoặc nước có H2S.

4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2O + 2H2O

2. Hợp chất của bạc

     Hợp chất phổ biến và thường gặp nhất của bạc là AgNO3.

- Phản ứng nhiệt phân:

AgNO3 → Ag + NO2 + 1/2O2

- Bị kim loại mạnh hơn đẩy ra khỏi dung dịch muối:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

- Phản ứng với các dung dịch muối:

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Phản ứng đặc biệt:

AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

     Hochoaonline.net mời các bạn vận dụng lí thuyết trả lời các câu hỏi sau: