Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Tính chất hoá học và điều chế crom

I. Tính chất hoá học

     Crom có tính khử mạnh:

Cr → Cr2+ + 2e hoặc Cr → Cr3+ + 3e.

1. Tác dụng với phi kim (tương tự Al)

- Với oxi ở nhiệt độ thường Cr bền do màng oxit bảo vệ ở nhiệt độ cao: 

2Cr + 3O2 → 2Cr2O3

- Với halogen:

2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

2. Tác dụng với nước

     Cr bền trong nước do màng oxit bảo vệ

3. Tác dụng với dung dịch axit (tương tự Fe)

a. Với H+: tạo muối Cr2+ và H2

Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2

b. Với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội: Cr thụ động

c. Với HNO3 loãng, đặc nóng và H2SO4 đặc nóng → Cr3+ + H2O + ...

Cr + 4HNO3 → Cr(NO3)3 + NO + H2O

II. ĐIỀU CHẾ

     Phương pháp nhiệt nhôm:

Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3

     Sau đây là các bài tập tham khảo: