Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng

Phản ứng của sắt với dung dịch muối

     Cũng như phản ứng với các chất khác, khi sắt phản ứng với dung dịch muối tùy thuộc vào tính oxi hóa của muối mạnh hay yếu và tỷ lệ giữa sắt và muối mà sản phẩm là muối sắt (II), muối sắt (III) hay cả hai loại muối trên. Có thể chia ra các trường hợp sau:

- Với muối của các kim loại trước sắt không có tính axit thì Fe không phản ứng.

- Với muối của các kim loại sau Fe đến Cu (ví dụ như muối của Ni, Sn, Pb, Cu) sản phẩm tạo thành là muối sắt (II) + kim loại.

Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

- Fe tham gia phản ứng với muối Fe3+ → muối sắt (II).

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

- Với muối Ag+, Fe có thể tham gia phản ứng để tạo thành muối Fe2+(nếu Fe dư), muối Fe3+ (nếu Ag+ dư) hoặc cả hai loại muối.

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

     Mời các bạn tham khảo một số bài tập sau của hochoaonline.net: