Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm

Muối cacbonat của kim loại kiềm

- Muối cacbonat của kim loại kiềm có hai loại là muối axit MHCO3 và M2CO3. Các muối này đều tan tốt trừ NaHCO3 ít tan. Các dung dịch muối cacbonat của kim loại kiềm đều có môi trường kiềm trong đó dung dịch muối axit có môi trường kiềm yếu hơn dung dịch muối trung hòa. Muối trung hòa là bazơ Bronsted còn muối axit là chất lưỡng tính. Trong phản ứng của muối cacbonat với dung dịch axit cần lưu ý bài toán phản ứng nối tiếp (khi cho từ từ).

- Về loại phản ứng nối tiếp mời các bạn tham khảo trong mục tư liệu dành cho giáo viên phần sáng kiến kinh nghiệm. Trường hợp có nhiều muối tốt nhất nên dùng phản ứng ở dạng ion để tránh nhầm lẫn. 

     Hochoaonline.net giới thiệu các bài tập để các bạn tham khảo: