Chương 6. Hidrocacbon chưa no

Phản ứng cháy của ankađien

     Cũng như các hiđrocacbon khác ankađien dễ dàng tham gia phản ứng cháy cho sản phẩm gồm CO2 và H2O theo phương trình tổng quát sau:

CnH2n-2 + (3n-1)/2 O2 → n CO2 + (n-1)H2O

     Dựa vào phương trình phản ứng trên ta có thể nhận thấy đặc điểm phản ứng cháy của ankađien:

- nH2O < nCO2. Cụ thể là nH2O/nCO2 nằm trong khoảng từ [2/3 → 1)

- nankađien = nCO2 - nH2O

     Mời các bạn vận dụng vào một số ví dụ sau: