Chương 6. Hidrocacbon chưa no

Phản ứng cộng của ankadien

- Ankađien chứa liên kết đôi trong phân tử vì vậy phản ứng đặc trưng của ankađien là phản ứng cộng (tương tự như anken).

- Vi chứa 2 liên kết đôi C=C nên ankađien có thể tham gia vào phản ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc 1:2. Phức tạp nhất là trường hợp cộng vào ankađien liên hợp.

- Phản ứng cộng của ankađien có thể xảy ra với các tác nhân: H2, dung dịch Br2 và HX và cũng tuân theo các quy tắc như trường hợp cộng vào anken.

- Dưới đây ta chỉ xét phản ứng cộng vào ankađien liên hợp:

1. Cộng tỷ lệ mol 1:1

     Phản ứng cộng theo tỉ lệ 1:1 có thể xảy ra theo 2 kiểu:

- Cộng kiểu 1,2 (xảy ra ở nhiệt độ thấp khoảng -800C, chỉ xảy ra ở 1 liên kết đôi):         

CH2=CH-CH=CH2 + H2 → CH3-CH2-CH=CH2 (Ni, t0)

- Cộng kiểu 1,4 (xảy ra ở nhiệt độ cao hơn khoảng 400C, xảy ra ở cả 2 liên kết đôi để tạo ra 1 liên kết đôi mới nằm giữa 2 liên kết đôi ban đầu):          

CH2=CH-CH=CH2 + H2 → CH3-CH=CH-CH3 (Ni, t0

2. Cộng tỷ lệ mol 1:2               

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3 (Ni, t0)

→ Ankađien cũng làm mất màu dung dịch nước brom.

     Phản ứng cộng của ankađien thường được đề cập ở kiểu xác định số sản phẩm sinh ra trong phản ứng cộng, sản phẩm chính...

     Mời các bạn tham khảo một số ví dụ sau của hochoaonline.net: