Chương 5. Hidrocacbon no

Phản ứng cháy của xicloankan

 Tương tự như các loại hiđrocacbon khác, xicloankan dễ dàng tham gia vào phản ứng đốt cháy theo phương trình tổng quát:

CnH2n + 3n/2O2  → nCO2 + nH2O

→ Phản ứng đốt cháy monoxicloankan cho nH2O = nCO2.

- Nếu đốt cháy hỗn hợp gồm xicloankan và ankan thì:

     + nCO2 < nH2O 

     + nH2O - nCO2 = nankan

     Hochoaonline.net giới thiệu đến các bạn các bài tập tham khảo sau: